ข่าว สอ.ส.ป.ก. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:52 น.

 

                                              ข่าว สอ.ส.ป.ก.

 

 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1024/ 2558

ประกาศฉบับที่ 13/ 2558   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์

ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว1003/2558 เรื่อง ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2558

              เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              (อ่านรายละเอียด)

    ประกาศฉบับที่ 10/2558 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 593/2558 เรื่อง ขยายวันหมดเขตการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

              ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 440/2558 เรื่อง การต่อสัญญาการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

(อ่านรายละเอียด)

    ประกาศฉบับที่ 07/2558 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558   

          (อ่านรายละเอียด)   (แบบฟอร์ม)

     ประกาศฉบับที่ 06/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสิงเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

                     กับธนาคารออมทสินมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 05/2558  เรื่อง  กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 210/2558 เรื่อง รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ผู้ได้รับรางวัลจากการจับฉลาก

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2558 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 04/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสิน

       มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 51/2558 สอ.ส.ป.ก. ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

สอ.ส.ป.ก. ชุดที่ 34 ประจำปี 2558 และรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ส.ป.ก.

ชุดที่ 34 ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)

      หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้เงินกู้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)
      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 114/2558 เรื่อง หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์ (สีเขียว)

(อ่านรายละเอียด)  (แบบฟอร์ม)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 16/2558 เรื่อง การคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 15/2558 เรื่อง การคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557

(ข้าราชการบำนาญ) (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 42/2558 เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีการเงิน 2557 และ หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 41/2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีการเงิน 2557 (อ่านรายละเอียด)

      ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 01/2558

เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 09/2557

เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1064/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ นางสาวศิริพร  พุ่มแก้่ว ตำแหน่งหัวหน้าการเงิน

สอ.ส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด) 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 928/2557 เรื่อง การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี

(อ่านรายละเอียด) 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 862.1/2557 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศฉบับที่ 07/2557

เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่่อ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 06/2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 05/2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม จำกัด (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 516/2557 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก.ฉบับที่ 03/2557

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 241.1/2557 ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 173/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 100 รางวัล

รางวัลละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 175/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัลในการมาลงทะเบียน

จำนวน รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 136/2557 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 111/2557 เปลี่ยนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการเงิน 2556 

            (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 99/2557 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556 

             หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 70/2557 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

             หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 71/2556 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

(ข้าราชการบำนาญ)

            (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 46/2557 

เรื่อง  แจ้งกำหนดการประเมินสถานการณ์ ในวันที่ 20 - 24 มกราคม 2557

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 42/2557

เรื่อง  แจ้งกำหนดทำการในวันที่ 14 มกราคม ถึง วันที่ 17 มกราคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 40/2557

เรื่อง  การแจ้งปิดทำการวันที่ 13 มกราคม 2557 (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศฉบับที่ 27/2556 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556

เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556
             เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี
(อ่านรายละเอียด)
      หนังสือที่ กษ 1106/2876 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 25/2556 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป้นกรรมการดำเนินการ

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 600/2556  เรื่อง ชี้แจงการลงทุนของสหกรณ์ (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 546 / 2556

ประกาศฉบับที่ 17 / 2556   เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

ประกาศฉบับที่ 18 / 2556   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์

ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว 263/2556 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการ

ดำเนินการ  ชุดที่ 32 ประจำปี 2556  (อ่านรายละเอียด)

      รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ผู้ได้รับรางวัลจากการจับฉลาก ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การเงิน 2555  วันที่  5  มีนาคม  2556 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 14/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อส่งเสริม

การทำธุรกิจกับสหกรณ์ 

      ประกาศฉบับที่ 13/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน
           /แท็บเล็ต
(อ่านรายละเอียด)

               แบบคำขอกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต  (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)
              แบบคำขอกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)

      วิธีการคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555

              การคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก. 

                       (อ่านรายละเอียด)

             การคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก.

                      (ข้าราชการบำนาญ)  (อ่านรายละเอียด)
      ระกาศฉบับที่ 11/2555 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้เงิน(อ่านรายละเอียด)              

      ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

(อ่านรายละเอียด) 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 604/2555  เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียด)

      รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียด) 

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว197/2555 แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้สามัญ,

ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น และการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จ

รายเดือนขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด)          

      ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียด)
      ประกาศ ฉบับที่ 12/2554 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)
      ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สอ.ส.ป.ก.  (DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกสมทบฯ)  

      ประกาศเงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด)

                เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

                     หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (download)
                     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้/ส่งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
(download)
                     สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจำ
                     สำเนาทะเบียนบ้าน

                   

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 08:24 น.
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ออมทรัพย์ 1.500%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.000%

ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข

3.500%
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมเงิน ออมสุข

3.500%

ประจำ 6 เดือน

3.250%
ประจำ 12 เดือน 3.500%

     ดอกเบี้ยเงินกู้  
 

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.375%

เงินกู้สามัญ

6.375%

เงินกู้พิเศษ

6.375%

 

 ชื่อบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ ส.ป.ก. จำกัด

ธนาคาร กรุงไทย สาขาประดิพัทธิ์ 13

เลขที่บัญชี

 

         034-1-02733-2

 

     โทรศัพท์ 0-2278-3715, 
                  0-2279-7219

     โทรสาร. 0-2278-3730
                
(อัตโนมัติ)       


 
หมายเหตุ :
สมาชิกโอนเงินให้ สอ.ส.ป.ก.
กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่
ที่ท่านได้โอนเงินมาด้วย...

 

ตารางเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558

  


แผนผังการบริหารของ สอ.ส.ป.ก.
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สอ.ส.ป.ก.