ข่าว สอ.ส.ป.ก. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:52 น.

 

                                              ข่าว สอ.ส.ป.ก.

 

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 12/2559 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย

                                        (อ่านรายละเอียด)

 

 

    ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3

              พ.ศ. 2559 (อ่านรายละเอียด) 

 

    ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 

              แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (อ่านรายละเอียด) 

 

    ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม

              ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 (อ่านรายละเอียด)

 

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2559 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

                ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด) (ใบสมัคร)

 

 

       หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 575/2559 เรื่อง การต่ออายุสัญญาการเข้าร่วมโครงการ

                 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม (อ่านรายละเอียด)

 

 

      ระเบียบ สอ. ส.ป.ก. ว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

                   พ.ศ. 2559  (อ่านรายละเอียด) 

 

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ

                                                      (อ่านรายละเอียด) 

 

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 9/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิก

                 ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสิน

                 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด) 

 

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 8/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิก

                 ผู้กู้สามัญมีความประสงค์ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

                 และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

                                              (อ่านรายละเอียด) 

 

    ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 7/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิก

                 ลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญ

                 ถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด) 

 

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกัน

                 และสิทธิการกู้สามัญของผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้สินในฐานะผู้ค้ำประกัน

                                              (อ่านรายละเอียด) 

                      

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ

                                          (อ่านรายละเอียด) 

 

         คำสั่ง ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                          (อ่านรายละเอียด)  

    

    ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 4/2559 เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ที่ได้รับ

                    การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (อ่านรายละเอียด) 

 

   หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 313/2559 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการ

                                               ชุดที่ 35 ประจำปี 2559

                                                  (อ่านรายละเอียด)          

 

หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 310/2559 เรื่องขอแจ้งการโอนเงินให้ผู้ได้รับรางวัล

                    จำนวน 50 รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด) 

 

หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 308/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมาชิก สอ. ส.ป.ก. 

                    ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 50 รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

 

  ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 03/ 2559  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

          สอบสัมภาษณ์ (อ่านรายละเอียด)   

 

  หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 153/ 2559  เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

           เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ส.ป.ก. ชุดที่ 35 ประจำปี 2559       

                           (อ่านรายละเอียด)

 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 152/ 2559  เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็น

           ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ส.ป.ก. ชุดที่ 35 ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด) 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 141/ 2559  เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

                                                                  (อ่านรายละเอียด) 

 

    ประกาศฉบับที่ 1/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่

                                                    สอ. ส.ป.ก. (อ่านรายละเอียด)

 

                                              
   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 64.1/2559  เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกรณีสมาชิกกู้ร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น

            ส่งชำระหนี้เดิม 1 งวด สามารถกู้ใหม่ได้ (อ่านรายละเอียด) 

                                    หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1467/2558 

                             เรื่อง การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก. ในวันสิ้นปี

                                                                  (อ่านรายละเอียด)

 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1469/ 2558  เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559

            ประกาศฉบับที่ 14/2558  เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด)

 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1318/ 2558     เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

            ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 09/ 2558  เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

                                                                         (อ่านรายละเอียด)    

                                                           

 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 03/ 2558 เรื่อง แนวทางและคู่มือการปฏฺบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปราม

                                                             การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

                                                             (อ่านรายละเอียด) 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 02/ 2558 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน

                                                             การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (อ่านรายละเอียด) 

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1024/ 2558

ประกาศฉบับที่ 13/ 2558   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์

ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว1003/2558 เรื่อง ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2558

              เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              (อ่านรายละเอียด)

    ประกาศฉบับที่ 10/2558 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 440/2558 เรื่อง การต่อสัญญาการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

(อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 06/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสิงเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

                     กับธนาคารออมทสินมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 05/2558  เรื่อง  กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 04/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสิน

       มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)

      หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้เงินกู้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)
      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 114/2558 เรื่อง หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์ (สีเขียว)

(อ่านรายละเอียด)  (แบบฟอร์ม)

             ประจำปีการเงิน 2557 (อ่านรายละเอียด)

      ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 01/2558

เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ (อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1064/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ นางสาวศิริพร  พุ่มแก้่ว ตำแหน่งหัวหน้าการเงิน

สอ.ส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด) 

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 600/2556  เรื่อง ชี้แจงการลงทุนของสหกรณ์ (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 546 / 2556

ประกาศฉบับที่ 17 / 2556   เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

ประกาศฉบับที่ 18 / 2556   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์

ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 14/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อส่งเสริม

การทำธุรกิจกับสหกรณ์ 

      ประกาศฉบับที่ 13/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน
           /แท็บเล็ต
(อ่านรายละเอียด)

               แบบคำขอกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต  (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)
              แบบคำขอกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)

      ระกาศฉบับที่ 11/2555 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้เงิน(อ่านรายละเอียด)              

      ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

(อ่านรายละเอียด) 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 604/2555  เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียด)

      รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียด) 

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว197/2555 แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้สามัญ,

ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น และการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จ

รายเดือนขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด)          

      ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียด)
     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สอ.ส.ป.ก.  (DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกสมทบฯ)  

      ประกาศเงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด)

                เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

                     หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (download)
                     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้/ส่งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
(download)
                     สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจำ
                     สำเนาทะเบียนบ้าน

                   

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 04:21 น.
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ออมทรัพย์ 1.250%

ออมทรัพย์พิเศษ

2.750%

ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข

3.250%
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมเงิน ออมสุข

3.250%

ประจำ 6 เดือน

3.000%
ประจำ 12 เดือน 3.250%

     ดอกเบี้ยเงินกู้  
 

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.375%

เงินกู้สามัญ

6.375%

เงินกู้พิเศษ

6.375%

 

 ชื่อบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ ส.ป.ก. จำกัด

ธนาคาร กรุงไทย สาขาประดิพัทธิ์ 13

เลขที่บัญชี

 

         034-1-02733-2

 

     โทรศัพท์ 0-2278-3715, 
                  0-2279-7219

     โทรสาร. 0-2278-3730
                
(อัตโนมัติ)       


 
หมายเหตุ :
สมาชิกโอนเงินให้ สอ.ส.ป.ก.
กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่
ที่ท่านได้โอนเงินมาด้วย...

 

ตารางเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 18 กันยายน 2558

  


แผนผังการบริหารของ สอ.ส.ป.ก.
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สอ.ส.ป.ก.